[BlocklyNukkit入门]#5自定义物品

自定义物品

创建一个木棍

item = blockitem.buildItem(280, 0, 1);

设置名字

item.setCustomName("棍");

设置信息,用分号隔开换行

blockitem.setItemLore(item, "第一行;第二行;第三行;第四行");

添加有序合成

添加有序合成,设置G为橡木原木的键,G就代表原木. 参数1用字符串数组类型,3个字符串代表合成台的3行,每一行有3个物品,用键来代表,空格代表没物品. 参数2是合成后的物品. 参数3是追加结果物品,物品数组类型,比如合成蛋糕会返给3个桶.

manager.putEasy("G", blockitem.buildItemFromBlock(blockitem.buildBlock(17, 0)));
blockitem.addShapedCraft(Java.to(["G  ", "G  ", "G  "], "java.lang.String[]"), item, Java.to([], "cn.nukkit.item.Item[]"));

创建第二个木棍

superItem = blockitem.buildItem(369, 0, 1);
superItem.setCustomName("Super棍");
blockitem.setItemLore(superItem, "第五行;第六行;第七行;第八行;第九行");

添加无序合成

参数1就是需要合成的配方,参数2就是合成后的物品

blockitem.addShapelessCraft(Java.to([item, blockitem.buildItemFromBlock(blockitem.buildBlock(41, 0))], "cn.nukkit.item.Item[]"), superItem);